Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez přítomnosti dětí. Uskuteční se v úterý
20. 4. 2021 od 13.00 do 15.00 hod. Rodič nebo zákonný zástupce s sebou přinese VYPLNĚNOU žádost o přijetí do ZŠ a Zápisní list. Totožnost dítěte doloží kopií rodného listu, který bude součástí spisu příjímacího řízení.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (4h7mdpi),
 2. e-mailem (zshrabenov@zshrabenov.cz) s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobní podání přímo v prostorách ZŠ Hrabenov (nutno se telefonicky domluvit (tel. 739 013 662) na konkrétním čase, který musí být dodržen z důvodu předejití setkání více zákonných zástupců na jednom místě).

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci může být přihláška k zápisu předána také následujícím způsobem:

 1. e-mailem (zshrabenov@zshrabenov.cz) bez elektronického podpisu zákonného zástupce – zákonný zástupce bude kontaktován školou za účelem potvrzení podání žádosti,
 2. vhozením dokumentů v obálce do poštovní schránky školy, která je umístěna na horní bráně - zákonný zástupce bude školou kontaktován za účelem potvrzení podání žádosti.

 

Formulář žádosti a Zápisního listu je ke stažení na školních webových stránkách (https://zshrabenov.cz) v záložce Základní škola/Ke stažení nebo ZDE. Pokud nemá zákonný zástupce možnost vytisknout si formuláře předem, může si je po předchozí telefonické domluvě vyzvednout přímo v ZŠ Hrabenov. Pro další informace můžete volat na tel. 739 013 662.

Pokud budete žádat odklad povinné školní docházky, spolu s žádostí o přijetí do ZŠ přikládáte žádost o odklad spolu s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě odkladu Zápisní list NEVYPLŇUJETE.

Žádáme rodiče, aby upřednostnili předání dokumentů v dostatečném časovém předstihu před termínem zápisu. Nenechávejte zápis na poslední chvíli – může se stát, že budete nemocní, bude vám nařízena karanténa, apod.

 

Co by měly děti před zápisem zvládnout?

Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Obvykle se doporučuje, aby dítě zvládalo následující:

 • Správně vyslovovat všechny hlásky
 • Rozeznat hlásku na začátku slova
 • Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
 • Zazpívat písničku, říci básničku
 • Poznat barvy
 • Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
 • Poznat základní geometrické tvary
 • Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
 • Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
 • Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
 • Samostatně se převléknout, zavázat tkaniny, zapnout knoflíky a zip