Výsledky zápisu do 1. ročníku

Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla svou ředitelkou, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole
a Mateřské škole Hrabenov od školního roku 2022/2023

u uchazečů s těmito registračními čísly:

ZS/02/2022

ZS/03/2022

ZS/04/2022

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy a Mateřské školy Hrabenov a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno v písemné podobě, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání v ředitelně školy. Doručena budou pouze rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání.

V Hrabenově dne 13. 4. 2022, zveřejněno 13. 4. 2022

č.j. ZSMSH/27/2022

Mgr. Hana Hofschneiderová

ředitelka školy

Zápis ZŠ

Dokumenty k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání