Zápis do 1. ročníku

Termín zápis do 1. ročníku bude upřesněn. Dle zákona se zápis koná v období 1. - 30. 4.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

O přijetí žáků rozhoduje ředitelka na základě řádně vyplněných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

V průběhu zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Na webových stránkách školy a na vstupních dveří do budovy školy bude zveřejněn seznam přijatých podle registračních čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou nebo předáno osobně.

V době zápisu můžete písemně požádat o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad dostanete v průběhu zápisu.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v průběhu června, o konkrétním datu budete informování v průběhu zápisu.

 

Co by měly děti před zápisem zvládnout?

Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Obvykle se doporučuje, aby dítě zvládalo následující:

 • Správně vyslovovat všechny hlásky
 • Rozeznat hlásku na začátku slova
 • Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
 • Zazpívat písničku, říci básničku
 • Poznat barvy
 • Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
 • Poznat základní geometrické tvary
 • Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
 • Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
 • Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
 • Samostatně se převléknout, zavázat tkaniny, zapnout knoflíky a zip