Kritéria k přijetí do MŠ Hrabenov

Aktuality

24. 5. 2023 - 12:18

Akce MŠ od 29.5. do 2.6.2023

9. 5. 2023 - 14:07

PLÁNOVANÉ AKCE DO KONCE ČERVNA

24. 4. 2023 - 10:41

VÝLET DO PRADĚDOVA MUZEA MŠ

17. 4. 2023 - 15:00

Výsledky zápisu do 1. ročníku

14. 4. 2023 - 13:44

Divadlo DK Šumperk pro MŠ

Další aktuality

Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabenov 175, 789 63 Ruda nad Moravou  Tel. 583 236 079, 739 013 662 zshrabenov@seznam.cz   IČO 70992908 ___________________________________________________________________________ 
 
 
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
 
Pro zápis pro školní rok 2019/2020 podle školského zákona platí: 
 
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 
 
I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let, až do začátku povinné školní docházky. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 258/2000 Sb. – pravidelné očkování). 
V případě, že není naplněna kapacita mateřské školy, jsou děti mladší 3 let do mateřské školy přijímány za předpokladu, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné: 
a) děti se samostatně oblékají a svlékají, 
b) děti se samostatně nají, 
c) děti jsou čistotné – nemají plenky, 
d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků. 
 
II. V souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je přednostně vždy přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně pátého roku věku, tzv. předškolák, pokud má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Dále jsou od počátku školního roku 2018/2019 přednostně přijímány děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (Obec Ruda nad Moravou – katastrální území Ruda nad Moravou, Hrabenov, Hostice, Štědrákova Lhota, Bartoňov, Radomilov), které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku. 
 
III. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. V případě více uchazečů, kteří mají být přijati, rozhoduje počet bodů, které byly žadateli o přijetí přiděleny dle následujících kritérií. V případě shodného počtu bodů rozhoduje věk dítěte (přijato bude starší dítě) 
a) Místo trvalého bydliště Splnění tohoto kritéria se posuzuje ke dni podání žádosti. 
Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabenov 175, 789 63 Ruda nad Moravou  Tel. 583 236 079, 739 013 662 zshrabenov@seznam.cz   IČO 70992908 ___________________________________________________________________________ 
 
 
a. trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (obec Ruda nad Moravou – katastrální území Ruda nad Moravou, Hrabenov, Hostice, Štědrákova Lhota, Bartoňov, Radomilov)  9 bodů b. Trvalý pobyt (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo školský obvod mateřské školy (obec Ruda nad Moravou – katastrální území Ruda nad Moravou, Hrabenov, Hostice, Štědrákova Lhota, Bartoňov, Radomilov)   0 bodů b) Věk dítěte Splnění tohoto kritéria se posuzuje ke dni 31. 8. 2019 a. Předškoláci (pětiletí nebo šestiletí)     5 bodů b. Čtyřletí         4 body c. Tříletí         4 body d. Dvouletí        0 bodů c) Sourozenec a. Již navštěvuje ZŠ nebo MŠ Hrabenov, nebo ji bude navštěvovat po 1. 9. 2019) 2 body b. Nenavštěvuje ZŠ nebo MŠ Hrabenov     0 bodů 
 
d) Zaměstnání rodičů a. Dítě, jehož rodiče jsou zaměstnaní, nebo mají písemný příslib zaměstnání v průběhu školního roku 2019/2020      1 bod 
 
Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce. 
 
V Hrabenově dne 13. 2. 2019 
 
 
 
        Mgr.Hana Hofschneiderová 
         ředitelka školy