ZÁPIS DO MŠ HRABENOV 189 PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Aktuality

28. 6. 2023 - 09:46

Prázdninový provoz v MŠ

26. 6. 2023 - 11:18

OP JAK

24. 5. 2023 - 12:18

Akce MŠ od 29.5. do 2.6.2023

24. 4. 2023 - 10:41

VÝLET DO PRADĚDOVA MUZEA MŠ

17. 4. 2023 - 15:00

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Další aktuality

Informace k zápisu do MŠ Hrabenov 189 pro školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez přítomnosti dětí. Uskuteční se v úterý 11. 5. 2020 
od 9.30 – 13.30 hod. Rodič nebo zákonný zástupce s sebou přinese VYPLNĚNOU žádost o přijetí do MŠ, prohlášení o očkování. Totožnost dítěte doloží kopií rodného listu, který bude součástí spisu příjímacího řízení.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby: 
1.    do datové schránky školy (4h7mdpi),
2.    e-mailem (mshrabenov@seznam.cz) s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
3.    poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
4.    osobní podání přímo v prostorách MŠ Hrabenov (nutno se telefonicky domluvit (tel. 739 404 572) na konkrétním čase, který musí být dodržen z důvodu předejití setkání více zákonných zástupců na jednom místě).

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci může být přihláška k zápisu předána také následujícím způsobem:
1.    e-mailem (mshrabenov@seznam.cz) bez elektronického podpisu zákonného zástupce – zákonný zástupce bude kontaktován školou za účelem potvrzení podání žádosti,
2.    vhozením dokumentů v obálce do poštovní schránky školy, která je umístěna na horní bráně - zákonný zástupce bude školou kontaktován za účelem potvrzení podání žádosti.
 

Formulář žádosti a prohlášení o očkování je ke stažení na školních webových stránkách ( zshrabenov.cz) v záložce Mateřská škola. Pokud nemá zákonný zástupce možnost vytisknout si formulář předem, může si je po předchozí telefonické domluvě vyzvednout přímo v MŠ Hrabenov. Pro další informace můžete volat na tel. 739 404 572 
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. K žádosti, je potřeba doložit Prohlášení zákonného zástupce o tom, že dítě se pravidelným očkováním podrobilo. 
Žádáme rodiče, aby upřednostnili předání dokumentů v dostatečném časovém předstihu před termínem zápisu. Nenechávejte zápis na poslední chvíli – může se stát, že budete nemocní, bude vám nařízena karanténa, apod.