INFORMACE PRO RODIČE - zápis ze schůzky rodičů 12.9.2023

 

Schůzka rodičů 12.9.2023

 

Zápis ze třídní schůzky

 

Provozní doba MŠ 6.30 hod. – 16.00 hod.  Tel. 739 404 572

Třída                     6.30 – 16.00 hod.

Učitelky:             Bc. Martina Víšková, Pavlína Hánová

Asistent pedagoga:                       Raditschová Anna

Provozní zaměstnanec:               Anna Klimešová

Kuchařka:                                           Dana Unzeitigová

Vedoucí jídelny:                            Kateřina McCulloch

 

Změna částky úplaty za vzdělávání na 600 Kč

Školné se bude vybírat druhý týden v měsíci, rodiče, kteří platí bezhotovostně, musí platbu provést nejpozději do 20. dne v příslušném měsíci. Číslo účtu: 86-7472750207/0100

Variabilní symbol (si můžete vyzvednout u p. učitelky), specifický symbol: 02

Školné o letních prázdninách (červenec, srpen) se vybírá hotově.

V lednu Vám vystavíme potvrzení o placení školného za uplynulý rok.

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Děti se do MŠ přijímají zpravidla kolem 8.00 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, zpravidla do 8.30 hod.
Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání v mateřské škole, kterou zapíší do Zmocnění. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte!!!

Prosíme rodiče, aby vždy zapisovali NEPŘÍTOMNOST dítěte do

„ ODHLAŠOVACÍHO SEŠITU“, který najdete v šatně MŠ.

V případě telefonického hovoru nebo zaslání sms není nutné psát absenci do sešitu.

Rodiče předškoláků musí VŽDY doložit zdůvodněnou omluvenku nepřítomnosti svého dítěte a to nejpozději do tří dnů po ukončení absence (omluvenku můžete zpětně zapsat do odhlašovacího sešitu).


Oznámení nepřítomnosti dítěte - zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den do 8:30 hodin, a to osobně, telefonicky. Na následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne, nejlépe do 11.00hod., aby dítěti byla odhlášena strava na další den.

 

Co dítě potřebuje do MŠ:

 

 • Hrneček na pití (nejlépe plastový, který lze mýt v myčce na nádobí)
 • vhodné, pohodlné oblečení do třídy (tepláky, kalhoty, tričko, apod.), spodní prádlo, ponožky
 • bačkůrky (uzavřené), holínky
 • náhradní oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku, pokrývku hlavy, apod.) Rodiče vše uloží do pytlíku dítěte v šatně.
 • pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá ( 1x týdně - vždy v pátek si nosí děti na vyprání domů)
 • děti musí mít své věci označené, podepsané
 • 1x ročně vybíráme 50,- (papírové kapesníky)
 • do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (v zájmu zdraví ostatních dětí)
 • projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte
 • rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

 

Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání po předchozím písemném upozornění rodiče (dle § 35, odst. 3, školský zákon č.561/2004 Sb.) jestliže:

 • se dítě bez omluvy nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy
 • v průběhu zkušební doby, pokud bylo dítě na zkušební dobu přijato (zkušební doba je vymezena na dobu nejdéle 3 měsíců)
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady

Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Od této chvíle zodpovídá za dítě MŠ. Rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

Existuje-li podezření, že je dítě nemocné, není do mateřské školy přijato.

Zjistí-li během dne učitelka u dítěte příznaky nemoci (např. teplotu, zvracení, bolesti břicha), zajistí jeho oddělení od ostatních dětí a ihned vyrozumí zákonné zástupce. Rodiče si dítě v co nejkratší době z MŠ vyzvednou a zajistí vyšetření u lékaře.

VYZVEDÁVANÍ DĚTÍ Z MŠ

Vyzvedávání dětí po obědě v době od 12.00 – 12.15 hodin, vyzvedávání po odpočívání v době od 14.15 hod. až do 16.00 hod. V 16:00 se uzavírá budova MŠ.

Vyzvedávat děti z MŠ smí pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné písemným pověřením.  Pověřené osoby jsou v případě požádání povinny doložit svou totožnost a zplnomocnění k vyzvednutí dítěte.                                                                         

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby 16.00 hodin, příslušný pedagogický pracovník

a) se pokusí pověřenou osobu kontaktovat telefonicky

b) se v případě nouze obrátí na Policii ČR

UPOZORNĚNÍ

Školní zahrada v době pobytu dětí z MŠ a ŠD (od 10.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 16.00hod.) je pro rodiče s dětmi uzavřena z bezpečnostních a hygienických důvodů.  Děkujeme Vám za pochopení

a dodržování tohoto požadavku.

Školní zahradu (mimo provozní dobu) mohou využívat děti do 10 let v doprovodu rodičů, zodpovědnost za děti nesou rodiče.

Dále upozorňujeme na ZÁKAZ kouření v celém areálu školy, venčení a pouštění psů na školní zahradu mateřské školy z důvodu bezpečnosti a hygieny prostředí pro děti mateřské školy.

Odhlašování a přihlašování dětí do MŠ:

Prosíme rodiče, aby přihlašovali /odhlašovali/ své děti po jejich nepřítomnosti v MŠ /v době nemoci/ a to ve všední dny do 11.00 hodin a to osobně, telefonicky nebo formou SMS zprávy na telefonní číslo 739 404 572.

Nepřihlášené dítě nemůže nastoupit do MŠ /obědy se normují pouze pro přihlášené děti/.

Neodhlášený oběd v první den nemoci dítěte si rodiče mohou vyzvednout v době od 10,30 do 12.00 hod.

Jídlo nabíráme jen do čistých a vlastních  jídlonosičů.

Výběr stravného:

Stravné se vybírá formou inkasa, vždy zpětně. Na účet školy se připíše pouze částka za stravu, která byla odebrána.

Ceny stravného: svačina …....11,-

                               oběd…………23,-

                               svačina…….11,-

                               Celkem ….45 Kč

Cena stravného pro děti starší 6 let je 54 Kč na den svačina 11 Kč, oběd 32 Kč , svačina 11.

Pokud nebude dítě řádně omluveno, nebude cena stravného dotována státem a cena oběda bude činit 65 Kč (u dětí od 2-6 let) a 74 Kč u dětí nad 6 let (jedná se o děti, které jsou dlouhodobě nemocné a přeruší tak na jeden den nemoc bez omluvy a následně prodlouží neschopnost dítěte).

 

OSTATNÍ

 • Od září se jezdí na plavání, vždy ve čtvrtek, začíná se 14.9.2023 – platí pro předškoláky, 10 lekcí
 • Budeme vybírat 500 Kč na kulturu
 • Mikuláš k nám do MŠ přijde začátkem prosince – upřesníme, budeme vybírat 60 Kč
 • Opět budeme s dětmi v průběhu roku vařit, proto prosíme, aby se podílely na zakoupení potřebných surovin. Vše bude na nástěnce v MŠ.
 • Plánován je vánoční program v MŠ (datum upřesníme).
 • V průběhu roku budeme jezdit do divadla KD Šumperk, budou probíhat projektové dny, dále bude pokračovat výtvarné tvoření s paní Gieslovou, hasiči apod.
 • Žádáme rodiče, aby děti nenosily do MŠ hračky, jídlo a tvrdé bonbóny.
 • Vánoční prázdniny od 23. 12. 2022 – do 2.1.2023 bude MŠ Hrabenov uzavřena.
 • Je naplánován lyžařský kurz – leden, únor
 • Každé dítě bude mít vlastní portfolio – soubor vlastních prací za celou dobu pobytu, které si odnese domů po ukončení docházky do MŠ

 

Centra aktivit – Pracovní koutky

Děti vzdělávají podle prvků vzdělávacího programu „Začít spolu“ Děti mají možnost vlastní volby činností, které budou vykonávat. Budou vzájemně spolupracovat, pomáhat si, pokoušet se vlastní vůlí dopracovat k výsledku.

Chtěli bychom požádat rodiče, aby nás podpořili a zapojili se s námi do různých aktivit.

Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ a vzájemně

spolupracovat s učitelkami.

Na nástěnce bude vyvěšen program dětí, básničky, písničky apod.

 

Všechny informace budou vyvěšeny na vstupních dveřích do třídy MŠ nebo na nástěnce v šatně, zasílány na email.

 

Pomerančová a citronová kůra

V letošním roce 2023/24 opět bude probíhat sběr pomerančové

a citronové kůry. Rodiče, kteří se chtějí zúčastnit, mohou sbírat kůru z pomeranče a citronu. Kůra z mandarinek se nesbírá. Usušenou kůru nám můžete nosit do MŠ i ZŠ.

Děti, které donesou nejvíce kůry, budou odměněny. Získané finance použijeme pro nákup např. bonbónů, zmrzliny pro děti apod.

Svoz pomerančové a citronové kůry je naplánován na duben 2023.

Citronová kůra ……….50 Kč za 1 Kg

Pomerančová kůra….12 Kč za 1 Kg

 

ZÁPIS DO MŠ a ZŠ

Zápis do MŠ na rok 2024/2025 je plánovaný na začátek května 2024 (období mezi 2. až 16. květnem)

Zápis do ZŠ na rok 2024/2025 je plánovaný na duben 2024

 

 

 

 

Upozornění pro rodiče předškoláků

Pracovní sešity – budeme vybírat 120 Kč

Vaše děti letos budou pracovat s pracovním sešitem, pracovat budou také ve škole, aby se seznámily s prostředím školy.

 

ODLKAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud budete žádat odklad školní docházky pro Vaše dítě, je nutné k zápisu do školy přinést potvrzení z poradny nebo od lékaře.

§ 37    Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Budoucí prvňáček by měl zvládnout

 • recitaci básničky nebo zazpívání písničky
 • znát základní barvy i jejich odstíny a geometrické tvary
 • orientovat se v číselné řadě do pěti a umět vyjmenovat číselnou řadu do deseti
 • správně držet tužku
 • rozložit slova na slabiky
 • rozeznat krátkou a dlouhou slabiku
 • určit počáteční písmeno ve slově
 • mít odpovídající slovní zásobu, rozumět opačným výrazům jako méně-více, nízký -
  -  vysoký, široký - úzký.
 • určit pravou a levou stranu, orientovat se, co je vpředu, vzadu, nahoře, dole
 • vyjmenovat dny v týdnu, roční období
 • nakreslit postavu včetně všech prstů na končetinách a jiných detailů
 • správnou výslovnost

Chování se počítá

 • Děti by měly mít zažité sociální návyky: základy slušného chování, soběstačnost

a pohybovou zdatnost.

 • Při nástupu do školy se musí dítě umět představit, říct svou adresu a jména obou rodičů.
 • Mělo by umět pozdravit, poděkovat a požádat o pomoc, samo si zapnout knoflíky nebo zavázat tkaničky.
 • Předškolák už by měl mít rozvinutou hrubou motoriku těla - dobře běhat, skákat panáka, ale i jemnou motoriku, která obnáší i správné a uvolněné držení tužky

Jak to všechno zvládnout

Hlavně postupně. Snažit se požadované dovednosti rozvíjet krok za krokem a poutavou formou. Děti to tak bude víc bavit.

Nejpřirozenější je podporovat soustředění dítěte při oblíbených hrách jako pexeso, karty nebo deskové hry, omalovánky apod.

Plánované uzavření MŠ ve školním roce 2022/2023

Podzimní prázdniny 26.10-27.10. :MŠ bude otevřena dle běžné provozní doby

Vánoční prázdniny budou zahájeny od pondělí 25. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. MŠ bude otevřena od 3.1.2024

Jarní prázdniny: od 4.3. – 10.3.2024 MŠ uzavřena

Velikonoční prázdniny čtvrtek 28.3.2024 MŠ uzavřena

Letní prázdniny od 13.7. – 25.8.2024 MŠ uzavřena

Schůzka rodičů 12.9.2023

 

Zápis ze třídní schůzky

 

Provozní doba MŠ 6.30 hod. – 16.00 hod.  Tel. 739 404 572

Třída                     6.30 – 16.00 hod.

Učitelky:             Bc. Martina Víšková, Pavlína Hánová

Asistent pedagoga:                       Raditschová Anna

Provozní zaměstnanec:               Anna Klimešová

Kuchařka:                                           Dana Unzeitigová

Vedoucí jídelny:                            Kateřina McCulloch

 

Změna částky úplaty za vzdělávání na 600 Kč

Školné se bude vybírat druhý týden v měsíci, rodiče, kteří platí bezhotovostně, musí platbu provést nejpozději do 20. dne v příslušném měsíci. Číslo účtu: 86-7472750207/0100

Variabilní symbol (si můžete vyzvednout u p. učitelky), specifický symbol: 02

Školné o letních prázdninách (červenec, srpen) se vybírá hotově.

V lednu Vám vystavíme potvrzení o placení školného za uplynulý rok.

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Děti se do MŠ přijímají zpravidla kolem 8.00 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, zpravidla do 8.30 hod.
Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání v mateřské škole, kterou zapíší do Zmocnění. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte!!!

Prosíme rodiče, aby vždy zapisovali NEPŘÍTOMNOST dítěte do

„ ODHLAŠOVACÍHO SEŠITU“, který najdete v šatně MŠ.

V případě telefonického hovoru nebo zaslání sms není nutné psát absenci do sešitu.

Rodiče předškoláků musí VŽDY doložit zdůvodněnou omluvenku nepřítomnosti svého dítěte a to nejpozději do tří dnů po ukončení absence (omluvenku můžete zpětně zapsat do odhlašovacího sešitu).


Oznámení nepřítomnosti dítěte - zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den do 8:30 hodin, a to osobně, telefonicky. Na následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne, nejlépe do 11.00hod., aby dítěti byla odhlášena strava na další den.

 

Co dítě potřebuje do MŠ:

 

 • Hrneček na pití (nejlépe plastový, který lze mýt v myčce na nádobí)
 • vhodné, pohodlné oblečení do třídy (tepláky, kalhoty, tričko, apod.), spodní prádlo, ponožky
 • bačkůrky (uzavřené), holínky
 • náhradní oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku, pokrývku hlavy, apod.) Rodiče vše uloží do pytlíku dítěte v šatně.
 • pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá ( 1x týdně - vždy v pátek si nosí děti na vyprání domů)
 • děti musí mít své věci označené, podepsané
 • 1x ročně vybíráme 50,- (papírové kapesníky)
 • do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (v zájmu zdraví ostatních dětí)
 • projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte
 • rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

 

Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání po předchozím písemném upozornění rodiče (dle § 35, odst. 3, školský zákon č.561/2004 Sb.) jestliže:

 • se dítě bez omluvy nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy
 • v průběhu zkušební doby, pokud bylo dítě na zkušební dobu přijato (zkušební doba je vymezena na dobu nejdéle 3 měsíců)
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady

Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Od této chvíle zodpovídá za dítě MŠ. Rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

Existuje-li podezření, že je dítě nemocné, není do mateřské školy přijato.

Zjistí-li během dne učitelka u dítěte příznaky nemoci (např. teplotu, zvracení, bolesti břicha), zajistí jeho oddělení od ostatních dětí a ihned vyrozumí zákonné zástupce. Rodiče si dítě v co nejkratší době z MŠ vyzvednou a zajistí vyšetření u lékaře.

VYZVEDÁVANÍ DĚTÍ Z MŠ

Vyzvedávání dětí po obědě v době od 12.00 – 12.15 hodin, vyzvedávání po odpočívání v době od 14.15 hod. až do 16.00 hod. V 16:00 se uzavírá budova MŠ.

Vyzvedávat děti z MŠ smí pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné písemným pověřením.  Pověřené osoby jsou v případě požádání povinny doložit svou totožnost a zplnomocnění k vyzvednutí dítěte.                                                                         

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby 16.00 hodin, příslušný pedagogický pracovník

a) se pokusí pověřenou osobu kontaktovat telefonicky

b) se v případě nouze obrátí na Policii ČR

UPOZORNĚNÍ

Školní zahrada v době pobytu dětí z MŠ a ŠD (od 10.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 16.00hod.) je pro rodiče s dětmi uzavřena z bezpečnostních a hygienických důvodů.  Děkujeme Vám za pochopení

a dodržování tohoto požadavku.

Školní zahradu (mimo provozní dobu) mohou využívat děti do 10 let v doprovodu rodičů, zodpovědnost za děti nesou rodiče.

Dále upozorňujeme na ZÁKAZ kouření v celém areálu školy, venčení a pouštění psů na školní zahradu mateřské školy z důvodu bezpečnosti a hygieny prostředí pro děti mateřské školy.

Odhlašování a přihlašování dětí do MŠ:

Prosíme rodiče, aby přihlašovali /odhlašovali/ své děti po jejich nepřítomnosti v MŠ /v době nemoci/ a to ve všední dny do 11.00 hodin a to osobně, telefonicky nebo formou SMS zprávy na telefonní číslo 739 404 572.

Nepřihlášené dítě nemůže nastoupit do MŠ /obědy se normují pouze pro přihlášené děti/.

Neodhlášený oběd v první den nemoci dítěte si rodiče mohou vyzvednout v době od 10,30 do 12.00 hod.

Jídlo nabíráme jen do čistých a vlastních  jídlonosičů.

Výběr stravného:

Stravné se vybírá formou inkasa, vždy zpětně. Na účet školy se připíše pouze částka za stravu, která byla odebrána.

Ceny stravného: svačina …....11,-

                               oběd…………23,-

                               svačina…….11,-

                               Celkem ….45 Kč

Cena stravného pro děti starší 6 let je 54 Kč na den svačina 11 Kč, oběd 32 Kč , svačina 11.

Pokud nebude dítě řádně omluveno, nebude cena stravného dotována státem a cena oběda bude činit 65 Kč (u dětí od 2-6 let) a 74 Kč u dětí nad 6 let (jedná se o děti, které jsou dlouhodobě nemocné a přeruší tak na jeden den nemoc bez omluvy a následně prodlouží neschopnost dítěte).

 

OSTATNÍ

 • Od září se jezdí na plavání, vždy ve čtvrtek, začíná se 14.9.2023 – platí pro předškoláky, 10 lekcí
 • Budeme vybírat 500 Kč na kulturu
 • Mikuláš k nám do MŠ přijde začátkem prosince – upřesníme, budeme vybírat 60 Kč
 • Opět budeme s dětmi v průběhu roku vařit, proto prosíme, aby se podílely na zakoupení potřebných surovin. Vše bude na nástěnce v MŠ.
 • Plánován je vánoční program v MŠ (datum upřesníme).
 • V průběhu roku budeme jezdit do divadla KD Šumperk, budou probíhat projektové dny, dále bude pokračovat výtvarné tvoření s paní Gieslovou, hasiči apod.
 • Žádáme rodiče, aby děti nenosily do MŠ hračky, jídlo a tvrdé bonbóny.
 • Vánoční prázdniny od 23. 12. 2022 – do 2.1.2023 bude MŠ Hrabenov uzavřena.
 • Je naplánován lyžařský kurz – leden, únor
 • Každé dítě bude mít vlastní portfolio – soubor vlastních prací za celou dobu pobytu, které si odnese domů po ukončení docházky do MŠ

 

Centra aktivit – Pracovní koutky

Děti vzdělávají podle prvků vzdělávacího programu „Začít spolu“ Děti mají možnost vlastní volby činností, které budou vykonávat. Budou vzájemně spolupracovat, pomáhat si, pokoušet se vlastní vůlí dopracovat k výsledku.

Chtěli bychom požádat rodiče, aby nás podpořili a zapojili se s námi do různých aktivit.

Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ a vzájemně

spolupracovat s učitelkami.

Na nástěnce bude vyvěšen program dětí, básničky, písničky apod.

 

Všechny informace budou vyvěšeny na vstupních dveřích do třídy MŠ nebo na nástěnce v šatně, zasílány na email.

 

Pomerančová a citronová kůra

V letošním roce 2023/24 opět bude probíhat sběr pomerančové

a citronové kůry. Rodiče, kteří se chtějí zúčastnit, mohou sbírat kůru z pomeranče a citronu. Kůra z mandarinek se nesbírá. Usušenou kůru nám můžete nosit do MŠ i ZŠ.

Děti, které donesou nejvíce kůry, budou odměněny. Získané finance použijeme pro nákup např. bonbónů, zmrzliny pro děti apod.

Svoz pomerančové a citronové kůry je naplánován na duben 2023.

Citronová kůra ……….50 Kč za 1 Kg

Pomerančová kůra….12 Kč za 1 Kg

 

ZÁPIS DO MŠ a ZŠ

Zápis do MŠ na rok 2024/2025 je plánovaný na začátek května 2024 (období mezi 2. až 16. květnem)

Zápis do ZŠ na rok 2024/2025 je plánovaný na duben 2024

 

 

 

 

Upozornění pro rodiče předškoláků

Pracovní sešity – budeme vybírat 120 Kč

Vaše děti letos budou pracovat s pracovním sešitem, pracovat budou také ve škole, aby se seznámily s prostředím školy.

 

ODLKAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud budete žádat odklad školní docházky pro Vaše dítě, je nutné k zápisu do školy přinést potvrzení z poradny nebo od lékaře.

§ 37    Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Budoucí prvňáček by měl zvládnout

 • recitaci básničky nebo zazpívání písničky
 • znát základní barvy i jejich odstíny a geometrické tvary
 • orientovat se v číselné řadě do pěti a umět vyjmenovat číselnou řadu do deseti
 • správně držet tužku
 • rozložit slova na slabiky
 • rozeznat krátkou a dlouhou slabiku
 • určit počáteční písmeno ve slově
 • mít odpovídající slovní zásobu, rozumět opačným výrazům jako méně-více, nízký -
  -  vysoký, široký - úzký.
 • určit pravou a levou stranu, orientovat se, co je vpředu, vzadu, nahoře, dole
 • vyjmenovat dny v týdnu, roční období
 • nakreslit postavu včetně všech prstů na končetinách a jiných detailů
 • správnou výslovnost

Chování se počítá

 • Děti by měly mít zažité sociální návyky: základy slušného chování, soběstačnost

a pohybovou zdatnost.

 • Při nástupu do školy se musí dítě umět představit, říct svou adresu a jména obou rodičů.
 • Mělo by umět pozdravit, poděkovat a požádat o pomoc, samo si zapnout knoflíky nebo zavázat tkaničky.
 • Předškolák už by měl mít rozvinutou hrubou motoriku těla - dobře běhat, skákat panáka, ale i jemnou motoriku, která obnáší i správné a uvolněné držení tužky

Jak to všechno zvládnout

Hlavně postupně. Snažit se požadované dovednosti rozvíjet krok za krokem a poutavou formou. Děti to tak bude víc bavit.

Nejpřirozenější je podporovat soustředění dítěte při oblíbených hrách jako pexeso, karty nebo deskové hry, omalovánky apod.

Plánované uzavření MŠ ve školním roce 2022/2023

Podzimní prázdniny 26.10-27.10. :MŠ bude otevřena dle běžné provozní doby

Vánoční prázdniny budou zahájeny od pondělí 25. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. MŠ bude otevřena od 3.1.2024

Jarní prázdniny: od 4.3. – 10.3.2024 MŠ uzavřena

Velikonoční prázdniny čtvrtek 28.3.2024 MŠ uzavřena

Letní prázdniny od 13.7. – 25.8.2024 MŠ uzavřena