NOVÉ INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE V MŠ

 

 

Vážení rodiče, 

níže si prosím přečtěte nové informace k distanční výuce. Realizaci online výuky s kolegyněmi připravujeme, včas vás budeme informovat telefonicky nebo mailem o dalším postupu. Online forma vzdělávání je pro nás nová a musíme se na ni připravit. Budeme rády, když nám sdělíte svúj názor na tento typ výuky, jaké máte doma technické podmínky pro připojení, v jakém čase a zda vůbec byste akceptovali online výuku. Učení online pro nás neznamená klasické vyučování, ale setkání učitelky se skupinou dětí, povídání, písničky. Stěžejní zůstává vypracování úkolů na pracovních listech a práce s pracovním sešitem. V sekci" Náměty činností pro rodiče a děti v době uzavření MŠ "najdete náměty a nápady pro vás i vaše děti.

Nadále vám doporučujeme využít čas nepříjemného lockdawnu na vše, co rádi s dětmi děláte, společnou práci, povídání, čtení pohádek, prostě vše, co je vám a dětem milé.

Buďme zdraví a těšme se na znovuotevření naší školky.

Martina Víšková, Pavlína Hánová a Milena Fojtíková

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA V MŠ  /pokyny ministerstva školství/

 

KDY SE VZDĚLÁVÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z celé MŠ nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

KDY SE DISTANČNĚ NEVZDĚLÁVÁ?

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí například kvůli neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel ZŠ a MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení provozu nebo je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce.

JAKOU POVINNOST MÁ DÍTĚ?

Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

ABSENCE DĚTÍ

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. (Jednoduše řečeno je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.) Nepřipojení se  k on-line přenosu je považováno za absenci.

Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.

·                 ON-LINE VÝUKA = VÝUKA NA DÁLKU

Synchronní on-line výuka – učitel je propojen s dětmi ve stejném čase a pracují na stejném úkolu. (V MŠ si dovedu představit, že si děti on-line zazpívají písničku, určí první hlásky ve slově apod.)

Asynchronní on-line výuka – děti pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na úkolech zadaných učitelem a v on-line prostoru se nepotkávají.

·                 OFF-LINE VÝUKA

K off-line výuce není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování pracovních listů, výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

·                 KONZULTACE

Cílem individuálních konzultací je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace musí být dostupné všem, může jít o telefonické hovory, on-line chat, e-maily či ve specifických případech osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

DOPORUČENÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

U předškoláků je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem.

Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

U takto malých dětí není vhodné realizovat synchronní on-line výuku déle než 30 min., pro udržení sociálního kontaktu a motivaci postačují 1-2 on-line setkání učitele s dítětem týdně. To však za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení. V případě realizace skupinových hovorů např. prostřednictvím mobilních telefonů rodičů je vhodné rozdělit předškolní děti do menších, tří až pětičlenných skupinek, ve kterých má konkrétní dítě více prostoru pro vlastní komunikaci a které umožňují lépe udržet pozornost.

Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a budou zveřejněny na webových stránkách školy. Při zveřejňování podkladů je třeba dbát na dodržování autorských práv.

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte.

JAK ZAPOJIT VŠECHNY

Škola má zapojit do distančního způsobu vzdělávání děti, které nemají doma podmínky pro on-line výuku, prostřednictvím metod off-line výuky.

Pokud se dítě nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnu potřebnou techniku, je třeba, aby škola kontaktovala rodiče a zjistila důvody pro neúčast ve vzdělávání a pomohla překážky odstranit.

Pokud tato situace nastane, obdržíte od nás 1x týdně materiály k právě probíranému tématu. Prosíme Vás, abyste dohlédli na děti při plnění těchto úkolů. Budeme rády, pokud budete práci dětí dokumentovat (fotografie, nahrávky, obrázky dětí, vypracované pracovní listy, aj…). 

Inspirace na aktivity na doma budou k dispozici i zde na webových stránkách, po telefonické domluvě i osobně v MŠ.