Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ

Rozhodnutí o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla svou ředitelkou, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Hrabenov od školního roku 2020/2021 u uchazečů s těmito registračními čísly:

ZS/01/2020

ZS/02/2020

ZS/03/2020

ZS/04/2020

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy a Mateřské školy Hrabenov a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

V Hrabenově dne 4. 5. 2020

č.j. ZSMSH/10/2020

Mgr. Hana Hofschneiderová

ředitelka školy

Datum zveřejnění: 4. 5. 2020