Výsledky zápisu do MŠ

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o přijetí dětí s následujícími registračními čísly od 1. 9. 2022:

Rg.č.                                        Rozhodnutí

MS/01/2022                                  přijat/a

MS/02/2022                                  přijat/a

MS/03/2022                                  přijat/a

MS/04/2022                                  přijat/a

MS/05/2022                                  přijat/a

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy a Mateřské školy Hrabenov a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

V Hrabenově dne 3. 6. 2022

 

Mgr. Hana Hofschneiderová

ředitelka školy

Datum zveřejnění: 6. 6. 2022

Zápis MŠ

Dokumenty k zápisu do předškolního vzdělávání